gg1365588a

קריאה חופשית על שום מה? על השום הצורך של אדם אחד להביא את דעותיו על הסובב אותו, ולהציג את נקודת מבטו. זהו ניסיון להציג נקודת מבט אחרת על ישראל, במיוחדים בתחום של כלכלה, חברה ופוליטיקה. נקודת המבט הזו אינה מסתירה את הזרמים הרעיוניים שמזינים אותה, הרעיון הסוציאליסטי על גווניו, והרצון לתרום לפיתוחה של השקפה שמאלית ומעמדית במדינת ישראל.

 

הטקסטים אשר יופיעו פה הם, כמובן, מובססים על דעות, אלא שיהיה גם מאמץ לבססם על נתונים ומספרים. גם אם נתונים וסטטיסטיקות אינם יכולים לבוא במקום ניתוח ודיון,  הרי שהשיח הציבורי על דמות החברה מבוסס יתר על מידה על "אמיתות" שאין להן אחיזה במציאות. התוצאה היא שמיתוסים וכזבים מתקבלים לא פעם כ"אמת לאמיתה", ואין טורחים לבדוק אותם.

הניסיון לבסס את הדיון הציבורי על החברה הישראלית על שאלות של עדתיות, או לעשות שימוש באירועים שהתרחשו לפני ששה או שבעה עשורים כדי להסביר את המציאות הנוכחית, מחטיאים לאמת. המאמץ לתרץ את מצבו של שוק העבודה, העוני וריכוז העושר על ידי "העדר תחרות" מטעה בכוונה. בעייתה של ישראל אינה "העדר התחרות" אלא שלטון ההון ובעלי ההון. הסוגיה המרכזית איננה "פריבלגיות האשכנזים", אלא הניצול של שכבות שלמות של האוכלוסייה בשוק העבודה.

על כל אלה, וגם על סוגיות אחרות, אפשר יהיה לקרוא בפינה הקטנה הזו. אין לי אלא לקוות שאפשר יהיה להצמיח דיון, ואפילו מוגבל ביותר, על הרעיונות אותם אנסה לקדם.

אבי טמקין